KONKURS OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU

Cech Rzemiosł Metalowych, Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi 90 – 560 Łódź, ul. Karolewska 1, zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:

Renowacja zabytkowej stolarki okiennej w budynku oficyny.

Adres obiektu objętego planowanymi pracami: 90 – 560 Łódź, ul. Karolewska 1

Inwestor: Cech Rzemiosł Metalowych, Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi, 90 – 560 Łódź, ul. Karolewska 1.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wstępny zakres robót określa załączony przedmiar robót. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w uzgodnionym terminie.

Warunki udziału w konkursie:

  1. Oferent musi posiadać uprawnienia konserwatorskie na przeprowadzenie prac oraz dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
  2. Oferta powinna zawierać:
  • cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia,

Oferty należy składać do dnia 20 czerwca 2022 . w biurze inwestora lub przesyłać e-mailem na adres: biuro@cechmetalowylodz.pl

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia kosztów realizacji zamówienia oraz gwarancji prawidłowego wykonania robót.

Uwaga: W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

back to top