HISTORIA POMNIKA WŁADYSŁAWA REYMONTA

5 KWIETNIA 1976 ROKU

Na poszerzonym posiedzeniu Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych postanowiono zorganizować 150 – lecie założenia Cechu Ślusarzy. Uroczystość ta przypadała na rok 1977. funkcję zorganizowania Komitetu organizacyjnego powierzono przewodniczącemu Sekcji ślusarzy – Stanisławowi Wójcikowi. Komitet Organizacyjny ukonstytuował się następująco:

Przewodniczący -  Stanisław Wójcik

Zastępca – Edward Sykuła

Sekretarz – Zdzisław Aranowski

Skarbnik – Zdzisław Perliński

Członkowie – Eugeniusz Giernat, Tadeusz Niewiadomski, Czesław Rządkowski, Janusz Szczepański, Czesław Telerzyński, Kazimierz Wielki, Jerzy Ganclerz.

Komitet natychmiast przystąpił do pracy.

Postanowiono m.in. wydać informator Cechu Rzemiosł Metalowych z okazji 150 – lecia, zorganizować uroczystą akademię, wystawę wyrobów rzemiosł metalowych oraz ufundować miastu w ramach czyny społecznego pomnik Władysława Reymonta którego inicjatorem był Zdzisław Perliński.

Uchwała budowy pomnika została podjęta w dniu 01 września 1976 r

15 października 1977 ROKU

Z okazji 150 – lecia istnienia Cechu Ślusarzy i Kowali w Łodzi odbyła się uroczystość jubileuszowa.

O godzinie 8:00 kościele katedralnym w Łodzi pod wezwaniem św. Stanisława Kostki zebrani wysłuchali Mszy św., w której uczestniczyły poczty sztandarowe sekcji zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Metalowych oraz poczty sztandarowe bratnich Cechów.

Następnie o godzinie 10:00 rozpoczęła się wzniosłą uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik Władysława Reymonta.

Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, zwłaszcza zrzeszających twórców w zakresie literatury i sztuki w naszym Mieście, oraz przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z pocztami sztandarowymi, młodzież szkolna, wreszcie licznie zgromadzeni mieszkańcy Łodzi.

Obecni byli:

Komitet Honorowy w składzie: Bolesław Koperski, Mieczysław Serwiński, Zbigniew Polit, Felicja Lesińska, Jerzy Lorens, Mirosław Czesny, Romuald Skowroński, Stanisław Lenczewski, Andrzej Zawarczyński, Eugeniusz Grabowski, Kazimierz Bednarczyk, Wojciech Ekiert, Jerzy Wawrzak, Jan Michalewicz, Janusz Nowacki, Włodzimierz Chrzanowski, Lech Trzeciak, Jerzy Bloch, Stanisław Wójcik, Władysław Sielecki, Jerzy Miernik.

Komitet Organizacyjny w składzie: Stanisław Wójcik, Edward Sykuła, Zdzisław Aranowski, Zdzisław Perliński, Jerzy Ganclerz, Eugeniusz Giernat, Tadeusz Niewiadomski, Józef Potęga, Czesław Rządkowski, Janusz Szczepański, Czesław Telerzyński.

Członkowie Zarządu Cechu rzemiosł Metalowych: Henryk Błoch, Tadeusz Hejduk, Marian Urbanek, Zbigniew Żukowski, Zenon Kościołowski, Henryk Kłys, Jan Markiewicz, Tadeusz Niewiadomski, Roman Zieliński.

Uroczystości otworzył prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Lech Trzeciak. Następnie w imieniu władz miasta przemówił Przewodniczący Rady Narodowej m. Łodzi Bolesław Koperski, który podkreślił doniosłość podjętego dzieła i złożył podziękowanie łódzkim rzemieślnikom, zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Metalowych, za ich inicjatywę i budowę pomnika wielkiego pisarza.

Z kolei Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Stanisław Wójcik odczytał akt erekcyjny następującej treści:

Akt erekcyjny wmurowano w fundamencie pomnika.

 

Rok 1978

Po uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego Komitet Organizacyjny obchodów 150 – lecia istnienia Cechu przystąpił niezwłocznie do organizowania funduszy na budowę pomnika. Zbierano złom metali kolorowych i stali, jak również opracowano „cegiełkę”, którą wręczano fundatorom środków na budowę pomnika. Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika wsparty został dotacjami bratnich Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych.

Uroczyste odsłonięcie pomnika Władysława Stanisława Reymonta nastąpiło w dniu 21 października 1978 r. Projektantem pomnika był artysta rzeźbiarz Wacław Wołosewicz a wykonawca odlewu w brązie Łódzkie Zakłady Sprzętu Pożarniczego „Progaz”. Uroczystości odsłonięcia pomnika dokonał Przewodniczący Rady Narodowej m. Łodzi, Bolesław Koperski. W uroczystości tej uczestniczyły delegacje organizacji społecznych i politycznych, władz administracyjnych oraz rzemieślnicy – ofiarodawcy, młodzież szkolna, społeczeństwo miasta Łodzi oraz zaproszona rodzina Władysława Reymonta. Pod odsłoniętym pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Starszy Cechu Henryk Bloch w imieniu członków i Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych oraz Komitetu Organizacyjnego wręczył uroczyści akt przekazania pomnika Miastu na ręce Przewodniczącego Rady Narodowej m. Łodzi Bolesława Koperskiego.

back to top